La vérité

   واقعیت این است که زندگی بسیار یکنواخت است ، مردم همه مثل هم هستند ، یکسان هستند ، هر کس به فکر خویش است ، به خصوص در امور مادی . در نتیجه کاری باقی نمی ماند جز این که در خود فرو روی و غرق در رویای خود به زندگی ادامه دهی .

/ 3 نظر / 6 بازدید
ضحی

پايينی من بودم.

احياناْ شما که جزو مردم نيستيد؟هستيد؟!یه چیزی نگو که صاف برگرده به خودت .اگر همه مثل هم هستند پس تو هم عین بقیه ای و یکسان پس مشکلت چیه؟ واقعيت اينه که ما بايد در خود فرو رويم چون در عين يکسانی هيچ کدام قادر به درک يکديگر نيستيم !

مصطفی

حرفت رو قبول ندارم. میلی که بهت زدم نشونه ی حس انسان دوستی چند تا آدمه که با تو فرق دارن. این فقط یه از سر باز کنی کودکانست.