# شعر
با کشیدگیِ آرشه‌ای به درازای ِ دیوار ِ چینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ می ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز آیه‌های ویلـُن****مقدس‌ترین نت‌، قدم‌های توست ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید