نو بهار آمد و آورد گل و یاسمنا

سال امسالین نوروز طربناکتر است

پار و پیرار همی دیدم اندوهگنا

(منوچهری دامغانی)

Vers toi où le poids et l'ennui
Me courbent le dos
Je veux pleurer et crier
Crier laisse-moi tranquille
Mais ça suffit
Je veux vivre ma vie
Et parfois je veux lui dire
Pas toi" , emmenez-moi au bout de la terre"
... Emmenez-moi au pays des merveilles

/ 3 نظر / 8 بازدید
هيلدا

سلال نو مبارک...البته نه برای من...نه برای ما...برای کسايی که هنوزم انگيزه ای برای شروع دوباره دارند...

تُکی

به هيلدا : اشتباه نکن ! من انگيزه های زيادی دارم ولی تو رو نمی دونم کلا من فکر می کردم از آذر تا حالا بهتر شده باشی ولی گويا اشتباه می کردم زنگ زدم بر نداشتی ، يه روز بيا خونمون

مصطفی

ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی دودم به سر برآمد زین آتش نهانی