سودایِ لبِ شکر دهانان...

حکایت این همه گفتیم و همچنان باقی است / هنوز باز نکردیم دوری از طومار

آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
8 پست
بهمن 87
5 پست
آبان 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
8 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
1 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
3 پست
آذر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
1 پست
متفرقه
26 پست
تولد
3 پست
او
2 پست
شعر
38 پست
جمله_ها
11 پست
بهار
5 پست
نوروز
3 پست