سودایِ لبِ شکر دهانان...

حکایت این همه گفتیم و همچنان باقی است / هنوز باز نکردیم دوری از طومار

» پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸
» خورشید :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸
» Mais je viens quand-même :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸
» تولد :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
» جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸ :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸
» عاشقیت در پاورقی :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» این یک فصلِ دیگر است :: جمعه ۱٥ خرداد ۱۳۸۸
» 18/آبان/85 :: پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
» ٢۵/اردی بهشت/٨٨ :: چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
» یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳۸۸
» بهار :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧
» جمعه ٢۳ اسفند ۱۳۸٧ :: جمعه ٢۳ اسفند ۱۳۸٧
» شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧ :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧
» جمعه ٩ اسفند ۱۳۸٧ :: جمعه ٩ اسفند ۱۳۸٧
» ایمان بیاوریم به آغازِ فصلِ سرد :: جمعه ٩ اسفند ۱۳۸٧
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
» یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧
» شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧ :: شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
» در جست و جویٍ زمانٍ از دست رفته :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
» عذرِ تقصیر :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧
» دوباره از همان خیابان ها ... :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧ :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧
» شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧ :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧
» چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
» دختری که گورش گم شد :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
» دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧
» Das Ergebnis :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧
» شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٧ :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٧
» کنار دریا ، مرخصی و آزادی... :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
» سال های صبوری :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٧
» منٍ او :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧
» Mais lui il s'en fout bien :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧
» (2) Das Urteil :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
» (1) Das Urteil :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
» Des changements :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
» دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٧
» شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦ :: شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦
» جمعه ٧ دی ۱۳۸٦ :: جمعه ٧ دی ۱۳۸٦
» ... :: پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦
» L'âge d'or :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
» La vérité :: دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦
» La dernier poème :: شنبه ٦ امرداد ۱۳۸٦
» Éteins la lumière :: چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦
» Balayer les amours , balayer pour toujours :: پنجشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٦
» La renaissance de l'environnment :: شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٦
» Non je n'ai rien oublié :: چهارشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٦
» ...Ja, es ist Frühling , aber :: دوشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٦
» نو بهار آمد و آورد گل و یاسمنا :: پنجشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٦
» ...En regardant ma vie :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٥
» La douceur/Die Ruhe :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥
» La saison de ma solitude :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳۸٥
» Une autre fois , la ville que j'aimais :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥
» schade :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٥
» ! Mais ça suffit , j'en ai assez :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٥
» Hélas :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٥
» ضعف :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٥
» انگل جامعه !!! :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳۸٥
» محال :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٥
» ... :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٥
» la fatigue :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٥
» تکليف شب ! :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥
» La pluie :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥
» ...Jetzt beginnt der Herbst :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳۸٥
» حرف های خصوصی :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳۸٥
» Ma vie :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٥
» C'est la solitude :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٥
» زندگی :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٥
» ... :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥
» یکشنبه ٤ تیر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳۸٥
» ... :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٥
» وقتی زندگی ... :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ... :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٥
» ... :: شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٤
» آزادی از قيد تعلق :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳۸٤
» باز آمدم چون عید نو ... :: جمعه ٢٩ مهر ۱۳۸٤
» ... :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٤
» جا مانده است چیزی ... :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤
» ... :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٤
» حرف آخر :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٤
» ... :: جمعه ٦ خرداد ۱۳۸٤
» ... :: جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۳
» دلاویزترین :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۳
» گریه در آب :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۳
» زمان :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۳
» شعر :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۳
» انتقال !!! :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۳